Ekonomi

OSB ve enerji alanındaki yönetmelikler TBMM’de

Teklifte, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin müfettiş, denetçi, müfettiş ve kontrolör kadro veya kadrolarının ortasından Türk Enerjisi Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) denetçi statüsünde atanacak. Bu şekilde atananların sayısı beşi geçemez.

Madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak üzere kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri de “altyapı tesisi” kapsamına alınacaktır.

Gümrük vergileri ve bunların ödenmesi nedeniyle tahsil edilen gecikme faizi veya gecikme zammının iadesinde; İadeye ilişkin fazla tahsilatın borçluya ait olması halinde, iade için başvuru tarihinden itibaren veya iade tarihinden itibaren geçen süre için iade edilecek tutar üzerinden kanuni faiz oranı üzerinden hesaplanan faizi ile birlikte ödeme yapılacaktır. borçluya borçlu olmadığı takdirde, iade kararının tebliğ tarihine kadar tahsilat yapılır.

– “Yeşil OSB” tarifi yasaya eklenecek

Teklifte ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tarifi eklenecek. Yeşil OSB; Çevresel, ekonomik, sosyal ve idari açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen, kaynak ve güç verimliliği, yalın üretim ile öne çıkan OSB’leri kapsayacak. , endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamalar.

OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az ortak alan oranı; Hizmet ve destek alanlarının oranı OSB büyüklüğünün yüzde 15’ini geçemeyecek.

Mevcut imar planlarında sanayi bölgesi olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan yönetimin görüşü alınarak ilgili temel jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması şartıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı sağlamlaştırılacaktır. imar planı.

Yönetmelikte belirtilen kural ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel sahipleri, OSB tarafından kamulaştırmasız olarak seçilen alanda barınabilir. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacaktır.

Büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, sanayi ve ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve uyum başkanlığı, ilgili meslek kuruluş ve kuruluşlarının temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı. yer alabilir. OSB; Kuruluşunda görev alan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vali tarafından imzalanan kuruluş protokolünün onaylanmasının yanı sıra sicile kaydedilerek tüzel kişilik kazanır.

– Yeşil OSB projelerine öncelik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB olarak kesinleşen alanlarda, OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsisi yapılabileceği gibi, tez sonrası yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından yatırım ruhsat ve izinleri verilebilir. kamulaştırma kararı banka hesabına yatırılır ve tez el koyma kararı banka hesabına verilir.

Yeşil OSB olma yolunda hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirilecek ve öncelikli olarak ödenecek.

Arsa satışları, şeffaflık ilkesi kapsamında, müteşebbis heyetin belirleyeceği yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre gerçekleştirilecek.

OSB içerisinde parsel tahsisleri şeffaflık ilkesi kapsamında yapılacak.

OSB tüzel kişiliği, üretime başlama şart ve taahhüdünü veren katılımcılara, sanayi veya hizmet güçlendirme alanındaki parseller üzerine üst yapı yapabilecek, parselleri üst yapı ile birlikte kiralayabilecek veya üst yapı ile birlikte satabilecektir. İştirakçiler tesislerini üretim amacıyla bir veya daha fazla kiracıya kiralayabilecekler.

Bedelsiz ve kısmen ücretli parsel tahsisi uygulaması kaldırılacaktır.

OSB’ye ait olmayan boş parsellerin OSB’de kaldırılarak sanayi üretimine katkı sağlanması amacıyla, mülk sahiplerine üretime başlamaları veya projeyi tamamlayacak yatırımcılara devretmeleri için bir yıl mühlet verilecek. üretmek istiyorum. Süre sonunda yatırım yapılmayan parsellerin OSB tarafından daha önce mülkiyeti devredilenlerin bedelinin OSB adına tescil ettirilmesi şartıyla, tapuda OSB adına tescil edilir, OSB tarafından devredilmeyenler ise kamulaştırılacaktır.

– Doğalgaz ihracat ve ithalatına ilişkin hükümler

Kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taraf olduğu dava ve işlemler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde her türlü yargılama harcı ve teminat verme yükümlülüğünden muaf tutulacak.

İhraç doğal gaz iletim tarifeleri, yurtiçi iletim tarifelerinin getirdiği kısıtlamalara tabi olmayacaktır. EPDK, Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanlığının görüşünü alarak, yurtiçi iletim tarifelerinden farklı şekil ve esaslara göre transit iletim tarifeleri ile ihracat iletim tarifelerini belirlemeye yetkili olacaktır.

Hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişilerine doğal gaz ithalatında özgürlük getirilecek.

EPDK, BOTAŞ’ın ithal edilecek ülke ile doğal gaz ithalat sözleşmesi bulunup bulunmadığı dikkate alınarak belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşünü alarak talepleri değerlendirerek ithalata izin verir. pazardaki rekabet ortamı, sözleşmelerden ve ihracat sözleşmelerinden doğan yükümlülükler, ithalat başvurularında. olabilmek. Ancak bu kararlar sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için geçerli olmayacak.

Spot boru gazı ithalat miktarı, termin tarihi ve başvuru yolu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak EPDK tarafından belirlenir.

Arz güvenliği kapsamında ithalat veya ihracat faaliyetinde bulunan tüzel kişilerden alınacak maddi teminatlar ile rekabetin sağlanmasına ilişkin hususlar, bakanlığın görüşü alınarak EPDK tarafından düzenlenecektir.

Teklif ile, BOTAŞ’ın yürüttüğü faaliyetler ayrıştırılıp Doğal Gaz Piyasası Kanunu kararları uyarınca yatay bütünleşik bir tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılıncaya kadar BOTAŞ’ın dikey bütünleşik tüzel kişiliği devam edecektir. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin iş konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ile bu kapsamda yapılacak devir ve benzeri işlemler yönetmelikle düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izni ile BOTAŞ’ın doğal gaz alım sözleşmeleri bahis ölçütlerinin bir kısmında veya sözleşme zamanında yapılabilir. Sözleşme süresi tamamlanana kadar BOTAŞ, kanunda yer alan pazar payı kısıtlamalarına tabi olmayacaktır. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri gizli tutulacaktır.

Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller, rezervuar alanı fark etmeksizin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Sistemi (YEKDEM) ve yerli katkı bedeli esasından yararlanabilecektir.

– Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ilişkin gayrimenkuller

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazlar için uzun dönemli kira ve kiralama kararları verilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, kiralama süresi talep eden kiracı için ekspertiz ücreti ile birlikte bağımsız değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak ekspertiz raporu ile belirlenecek kira bedeli üzerinden üçüncü kişilerin kira sözleşmelerini aşamalandırmasına izin verilebilir. Belirlenecek yeni kiralama bedeli, mevcut kiralama bedelinden düşük olamaz.

Tarımsal faaliyetler karşılığında yapılacak kiralamalarda kira süresi, tarımsal faaliyetin yatırım maliyeti dikkate alınmak suretiyle Vakıflar Genel Müdürünün onayı ile 20 yıla kadar belirlenebilir. Tarımsal faaliyetler karşılığında kiralama konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılabilecektir.

Yatırım karşılığında uzun vadeli kiralamalar; Tarımsal faaliyet yatırımı ve onarım, inşaat veya onarım karşılığı kiralama modellerinden oluşacaktır.

Yatırım karşılığı uzun dönemli kiralama sözleşmelerinde, sözleşme süresi dolmadan önce mevcut şartlar, emsal ve cari fiyatlar dikkate alınarak belirlenecek kira bedelinin yüklenici tarafından kabul edilmesi halinde, yüklenici ile yıllık kira sözleşmesi akdedilebilir. sözleşme süresinin sonunda.

Şarj şebekesi işletmeciliği lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortakları ve lisans iptal tarihinden önceki 1 yıl içinde ayrılanlar dahil yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj şebekesi işletmeciliği lisansı alabilecek, lisans başvurusu yapamayacak, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak ve lisans alamayacak. idari meclislerde misyon.​

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort